Dažādas lūgšanas

Meditācijas

Aperi Domine

Atver, Kungs, manu muti, svētīt Tavu Svēto Vārdu. Šķīsti manu sirdi no iedomīgām, ļaunām, un izklaidīgām domām. Apgaismo manu prātu un iededz manī mīlestību, ka cienīgi, ar uzmanību un dievbijību varu šo sacīt (stundu) lūgšanu. Dāvini, ka tieku uzklausīts, kad ar to nāku Tavas Dievišķās Majestātes priekšā. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen.
Ak Kungs, saskaņā ar Tavu dievišķo nodomu, kā dēļ Tu pats zemes virsū esi slavējis Dievu, es vēlos veltīt Tev šo manu lūgšanu.

Veni Spiritus Sanctus

Nāc, Svētais Gars, piepildi Savu ticīgo sirdis un iededz tajās Savas mīlestības uguni!
V: Kad Tu sūti Savu Garu, tad mēs topam atjaunoti.
R: Tā Tu atjaunosi zemes vaigu.
V: Lūgsim!
Dievs, Tu, kas ar Svētā Gara gaismu vadi ticīgo sirdis, dod, ka caur to pašu Garu mēs varam gūt īsto gudrību un vienmēr priecāties Viņa mierinājumā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Dievkalpojumā

Ejot uz dievnamu

Mans Dievs, es steidzos pie Tevis. Tavā namā kopā ar Taviem bērniem gribu stiprināties, Tavus vārdus klausīties un Tavas dāvanas saņemt. Āmen.

Ieejot dievnamā

Debesu Tēvs! Še es esmu, uzklausi manas nopūtas, dzirdi manu saukšanu, pildi manu sirdi ar savu mieru, gribu būt Tev pateicīgs ne tikai vārdos, bet arī darbos. Āmen.

Pirms dievkalpojuma

Kungs, es mīlu Tava nama mājokli un Tavas godības telts vietu. Piemini, Kungs, savu apžēlošanu un savu žēlastību, kas ir no mūžības. Nepiemini manus grēkus, nedz manus pārkāpumus, bet piemini mani pēc Tavas žēlastības.
Visuvarenais, augstais un svētais Dievs! Es Tev pateicos, ka Tu esi vēlējis man nākt še Tavā priekšā, Tevi pielūgt un uzklausīties Tavus vārdus. Palīdzi man to darīt ar svētu nopietnību un patiesu sirsnību. Palīdzi man šai svētajā vietā aizmirst it visas citas lietas un tikai domāt par Tevi. Palīdzi man, Kungs, Tev nodoties ar visu sirdi un tādi mantot patiesu svētību. Lai mana mute pildās ar Tavu teikšanu. Āmen.

Sagaidot grēku piedošanu

Kungs, es Tevi neatlaidīšu, ja Tu mani nesvētīsi; šķīstī mani, lai topu šķīsts, mazgā mani no maniem grēkiem un atjauno manu sirdi. Āmen.

Pēc grēku piedošanas

Kungs Jēzu, mans Pestītāj! Tev pateicos, ka Tu mani neesi atmetis, bet piedodošā žēlastībā esi paturējis mani savu bērnu pulkā. Pasargā mani no maldiem. Āmen.

Saņemot Jēzus miesu

Kungs, nāc Tu pats, es Tevi gaidu, Tava miesa ir Dzīvības maize. Tu esi mans, es esmu Tavs. Āmen.

Saņemot Jēzus asinis

Kungs, savas asinis Tu esi izlējis manis dēļ, lai es iemantotu dzīvību. Dod, ka Tavs spēks plūstu manā sirdī kā dzīvā ūdens straumes. Āmen.

Pēc Svētā Vakarēdiena

Kungs, Tu man žēlastībā esi devis to, pēc kā es ilgojos, — savu piedošanu, savu miesu un asinis, savu spēku un mieru. Palīdzi man dzīvē un darbā būt īstam Tavam māceklim. Svētī mani vienmēr un visur. Āmen.

Izejot no dievnama

Mīļais Jēzu, palīdzi man būt Tev piederīgam ne vien baznīcā, bet arī ikdienas dzīvē. Dāvini vēl mierīgas stundas svētīgām pārdomām, lai Tava Vārda un Gara svētības manī paliekoši iesakņojas. Āmen.

Mājās pārnākot

Dārgais Pestītāj, liec Taviem vārdiem atspīdēt manos darbos un dzīvē. Āmen.

Svētceļojumā

Dievs, kurš liki iziet Savai tautai cauri jūrai pa sausu zemi, un kurš ar zvaigzni rādīja Austrumu gudrajiem ceļu pie Sevis. Mēs lūdzam Tevi: piešķir Saviem kalpiem labklājību ceļojumu un mierīgu laiku, ka Tava svētā Eņģeļa pavadīti.
Varenais Dievs! Tavā vārdā mēs gribam doties ceļā, piesaukdami Tavu žēlastību. Tu, Dievs, pasargā mūsu iziešanu un mūsu ieiešanu, Tu vadi mūsu kājas uz līdzena ceļa, ka tās neslīd. Mēs Tevi lūdzam: sūti Savu svēto eņģeli, ka tas mūs sargā, un noved mūs atkal mājās ļaunuma un nelaimju neskartus; Tavās rokās mēs novēlam savu miesu un dvēseli. Caur Tavu Dēlu Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Pirms ēšanas

“Visas acis gaida uz Tevi, un Tu viņiem dod viņu barību savā laikā; Tu atver Savu roku un paēdini visus, kas dzīvo, ar labu prātu.” (Ps. 145:15-16)
Kungs Dievs, Debesu Tēvs, svētī mūs un šīs dāvanas, ko mēs Tavā lielajā žēlastībā esam saņēmuši caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.
Nāc, Kungs Jēzu, esi mūsu viesis un svētī, ko Tu mums esi devis. Āmen.

Pēc ēšanas

“Pateiciet Tam Kungam, jo viņš ir laipnīgs un Viņa žēlastība paliek mūžīgi! Viņš dod barību lopiem, jaunajiem kraukļiem, kad tie brēc. Viņam nav nekāda prieka par zirga stiprumu, Viņš nesajūt nekādu patiku par vīra lieliem. Tam Kungam patīk tie, kas viņu bīstas, kas cerē uz Viņa žēlastību.” (Ps. 107:1; 147:9-11)
Mēs pateicamies Tev, Kungs Dievs, Debesu Tēvs, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, par visām Tavām dāvanām. Tu dzīvo un valdi mūžīgi. Āmen.

Mūziķu lūgšnana

Kungs, svētī šo mūziku, lai tā godinātu Tavu Vārdu. Lai tas talants, ko Tu mums esi piešķīris, var tikt lietots tikai kalpojot Tev. Lai šī mūzika būtu par liecību Tavai varenībai un mīlestībai, un atgādinātu mums, ka Tu vienmēr skaties un klausies no sava troņa. Lai Tava klātbūtne un skaistums būtu atrodams ik notī, un lai izdziedātie vārdi aizsniegtu Tavu ļaužu sirdis, lai tie tiktu vilkti tuvāk Tev. Lai Tavs Gars vada mūs caur katru takti, lai mēs varētu būt Tava miera instrumenti, un pasludinātu Tavu godību ar priecīgām balsīm. Āmen.