Kas drīkst saņemt Svēto Vakarēdienu? Kā tas darāms, un vai tas ir vajadzīgs?

Par Svēto Vakarēdienu

Kas ir Svētais Vakarēdiens? (no Dr.M.Lutera Lielā Katehisma)

  • Tas ir Kunga Kristus patiesa miesa un asinis maizē un vīnā, ko ēst un dzert mums, kristiešiem, ar Kristus vārdiem ir pavēlēts.
  • Tā nu Svētas Vakarēdiens patiesi ir saucams par barību dvēselei, jo tas baro un stiprina jauno cilvēku.
  • Lai gan caur Kristību piedzimstam no jauna, taču… cilvēkam ir un paliek arī vecā daba – miesa un asinīs, kurā ir tik daudz grūtību un kārdinājumu no velna un pasaules, ka bieži nogurstam un kļūstam nespēcīgi, dažreiz arī klūpam.
  • Tādēļ arī mums ir dotas šīs ganības un barība… lai ticība gūtu atspirdzinājumu un stiprinājumu, ka tā šādā cīņā nepagurtu, bet kļūtu arvien stiprāk.

Kuri var baudīt no Svēto Vakarēdiena?

  • Visi kristīti un iesvētīti LELB draudzes locekļi, kuri nav izslēgti no draudzes un Baznīcas, un kuri nav kādā atklātā, nenožēlotā grēkā, var baudīt dievgaldu.
  • Kristīti un iesvētīti draudzes locekļi no partnerbaznīcām, ar kurām mums ir altāra kopība var baudīt dievgaldu.

Lai uzturētu saistības ar draudzi, vismaz reizi gadā ir jābauda Vakarēdienu.

Par Vakarēdienu saņemšanu var paziņot draudzes kasierim vai kasiera palīgam, kad maksā draudzes nodokli.