Es vēlos laulāties baznīcā. Kā tas darāms?

Es vēlos laulāties baznīcā. Kā tas darāms?

Laulību noslēgšana un laulību iesvēte Rūjienas Svētā Bērtuļa draudzē

Kristīga laulība ir divu kristiešu – vīrieša un sievietes – likumīgi noslēgta savienība uz mūžu, kas īstenojas kristīgā kopdzīvē. Laulības noslēgšana baznīcā ir šādas kristīgas savienības noslēgšana dievkalpojumā; tā apstiprināta ar abu pušu mūža uzticības solījumu Dieva un cilvēku priekšā un ir svētīta ar aizlūgšanām un Dieva vārdu.

Laulība ir Dieva iestādījums. Katram kristietim laulību pienākas slēgt Baznīcā paredzētā kārtībā. Laulība ir mūža savienība. Stājoties laulībā, jāapzinās, ka dotais solījums būs jāpilda “līdz nāve jūs šķirs”. Noslēgt laulību baznīcā nozīmē, ka jūs solāties dzīvot kristīgu laulības dzīvi, t.i., praktizēt kristīgo ticību gan individuāli, gan arī laulībā un ģimenē.

 

Kādi ir priekšnoteikumi, lai kristīgi noslēgtu laulību luteriskajā Baznīcā?

LELB 20.sinodē pieņemts lēmums, ka LAULĪBAS NORMA ir:

 • Lai stātos kristīgā laulībā, Jums jābūt luteriskās Baznīcas locekļiem, kuri ir gan kristīti, gan iesvētīti, kā arī ir reģistrēti draudzē un nav no draudzes atskaitīti.
 • Minimums: Laulība var tikt noslēgta arī tad, ja viens no laulājamiem ir kādas citas tradicionālas Latvijas kristīgās konfesijas draudzē reģistrēts loceklis.

‍Abiem laulību kandidātiem jābūt brīviem, t.i., neprecētiem vai atraitņiem, kuri nav saistīti ar citu personu laulību solījumā (informāciju attiecībā uz šķirteņiem lasiet lapas apakšā). Līdzās noteiktajai Baznīcas kārtībai jāievēro arī visas valsts likuma prasības.

Pirms noslēgt laulību mūsu draudzē, iesaku pārdomāt sekojošo: laulības ir Jūsu lēmums, kuram jūs lūdzat Baznīcas svētību un aizlūgšanu. Mācītājs sniedz gan īpašu pirmslaulību konsultāciju, gan arī konsultācijas pēc laulībām.

 

Kā pieteikt laulību, ja atbilstu visām iepriekšminētajām prasībām?

Pastāstiet mācītājam par jūsu nodomu laulāties un par vēlamo jūsu laulību laiku. Noskaidrojiet, vai draudzē attiecībā uz laulībām ir noteikta kāda sagatavošanās kārtība. Savlaicīgi (vismaz mēnesi iepriekš) draudzes kancelejā saskaņojiet laulību laiku un iesniedziet nepieciešamos dokumentus:

 • Aizpildiet un iesniedziet pieteikuma veidlapu;
 • Tai pievienojiet kvīti par valsts nodevas nomaksu* (oriģinālu) un atraitņiem – mirušā dzīvesbiedra miršanas apliecību, šķirteņiem – tiesas sprieduma norakstu;
 • Dokumentus iesniedzot, lūdzam uzrādīt pases (pasēm jābūt derīgām vēl vismaz 1 mēn. pēc laulību noslēgšanas).

*Valsts nodeva par laulības reģistrāciju ir 14 euro.

 

Ko darīt, ja neesmu kristīts un/vai iesvētīts, bet vēlos stāties kristīgā laulībā?
Šādā gadījumā jums jāapmeklē katehēzes kurss un dievkalpojumi. Katehēzes kursa laikā jūs iepazīsieties ar ticības mācības pamatiem, piedalīsieties dievkalpojumos.

Kad būsiet iepazinušies ar ticības mācību un Baznīcas dzīvi, jums jāapstiprina mācītājam, ka tā ir Jūsu brīva izvēle – apliecināt savu ticību un tapt kristītiem un/vai iesvētītiem un līdz ar to uzņemtiem draudzē. Tie, kuri nav kristīti, saņem kristību un iesvētību. Tie, kuri ir kristīti bērnībā, tiek iesvētīti. Vienlaikus notiek šo cilvēku uzņemšana draudzē.

 

Laulību noformēšanas kārtība

 1. Saruna ar mācītāju un laulību datuma rezervēšana;
 2. Izziņas izņemšana no Dzimtsarakstu nodaļas un iesniegšana draudzes kancelejā. (Laulību ceremonija drīkst notikt ne agrāk kā mēnesi pēc izziņas izsniegšanas datuma, un izziņa ir derīga 6 mēnešus no izsniegšanas datuma.).
 3. Laulību iesnieguma noformēšana (ne vēlāk kā mēnesi pirms laulībām, to izniedz mācītājs vai tā atrodama draudzes mājas lapā www. lv).
 4. Jāuzrāda derīgs peronu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (abiem);
 5. Apmēram mēnesi pirms laulību ceremonijas draudzes kontā (kasē) ir jāsamaksā ziedojums 100.00 EUR (bez baznīcas dekorēšanas un ērģelnieka pakalpojumiem) vai 150.00EUR (ar baznīcas dekorēšanu un ērģelnieka pakalpojumiem).
 6. Ja neesat mūsu draudzes locekļi, tad:

6.1. jāiesniedz iesvētes apliecības kopijas;

6.2 mācītāja izziņa no draudzes, kurai pieder, par to, ka nav iebildumu, lai laulātos Rūjienas Sv. Bērtuļa ev.lut. baznīcā.

 1. Uz laulību ceremoniju līdzi ir jābūt derīgām pasēm, vai personas apliecībām. Savādāk laulību reģistrācija nav iespējama.

 

Dažādi jautājumi

 • Pušķošana. Ja Jums ir vēlēšanās pašiem, pušķot baznīcu – tas ir iespējams, pirms tam saskaņojot to ar mācītāju un baznīcas dekoratori. Jums ir iespējams arī dievnama pušķošanu atstāt draudzes ziņā. Ja ir kādas īpašas vēlmes, to izrunājiet ar mācītāju.
 • Muzikālais noformējums. Laulību ceremonijā parasti spēlē ērģeles. Ja Jūs vēlaties citu muzikālo noformējumu, tas ir iespējams, saskaņojot ar mācītāju.
 • Lūdzu, ievērojiet, rīsus mūsu dievnamā bērt ir aizliegts, ziedlapiņas drīkst bērt to iepriekš saskaņojot ar mācītāju.
 • Fotogrāfam/filmētājamsavas ieceres pirms ceremonijas ir jāsaskaņo ar mācītāju. Viesiem fotografēt, pametot savas vietas, ir nepieņemami un traucējoši. Aizliegts fotografēt grēksūdzes un absolūcijas laikā. Pārējos gadījumos fotografēšana ir jāsaskaņo ar mācītāju.
 • Ziedojums par laulībām. Ziedojums laulību ceremonijai ir divu veidu:

EUR 100.00 – mācītāja laiks, baznīcas telpu sagatavošana un noma.

EUR 150.00 – ērģelnieka honorārs, mācītāja laiks, baznīcas pušķošana, telpu sagatavošana un noma.

 Draudzes locekļiem ir iespējams laulāties arī svētdienas dievkalpojuma laikā, par ko netiek prasīta nekāda maksa.  Taču, ja Jums ir vēlme ziedot, zinot, ka no ziedojumiem tiek nodrošināta Dievnama uzturēšana, to varat izdarīt iemaksājot draudzes kasē, vai ar bankas pārskaitījumu ar norādi „par laulībām”.

 Laulības iesvēte

Ja jums jau ir reģistrēta laulība dzimtsarakstu nodaļā, bet vēlaties to iesvētīt baznīcā un izlūgties Dieva svētību savai laulībai, tad arī to ir iespējams izdarīt Sv. Sīmaņa baznīcā. Šajā gadījumā jums ir jātiekas ar mācītāju un jāaizpilda iesniegums draudzei par laulības iesvēti. Ziedojums par laulību iesvēti ir tāds pats, kā par laulības ceremoniju. Dievkalpojuma laikā ir iespēja iesvētīt laulību bez maksas.

Par laulībām, esiet laipni gaidīti pie mācītāja, viņa pieņemšanas laikā.