Kā lasīt Bībeli?

māc. Edijs Kalekaurs

Kā studēt Bībeli?

Šodienas cilvēks grib gūt ātrus un tūlītējus panākumus ar minimāliem izdevumiem. Kurš gan to nevēlas? Bet tas cilvēkus noved pie virspusējības. Mums pietrūkst gribas un spēka, kā arī pacietības, lai iedziļinātos lietu būtībā. Mēs kristieši neesam izņēmums. Jo arī mūsu apiešanās ar Dieva Vārdu bieži ir ļoti virspusēja. Mēs pāršķiram Svēto Rakstu lappuses tik pat ātri, cik galda kalendāra lappuses. Pavisam maz ir cilvēku, kas intensīvi studē Bībeli. Tas bez šaubām stipri ierobežo mūsu garīgo izaugsmi, bet savukārt katra indivuduālā draudzes locekļa garīgā izaugsme iespaido arī draudzes kopīgo izaugsmi.

Dieva Vārds ir dārgums, kas bagātina mūs katru. Tomēr šī bagātība nekļūst par mūsu īpašumu, kādā ātrā procesā. Bībeles studijas ir intensīvs darbs ar Dieva Vārdu. Bībeles studijas, tas ir kas vairāk kā ikdienas lasījuma izlasīšana. Bībele nav tikai atsevišķu pantu vai nodaļu sakopojums. Tā ir viens veselums, tādēļ tajā ir jāmeklē kopsakarības. Lasot katru Bībeles pantu mums ir jāuzdod jautājums, kā tas saattiecas ar pārējo tektu. Bet atrast šīs kopsakarības un ieraudzīt šo Svēto rakstu kopējo fonu nevar ieraudzīt vienā dienā vai mēnesī. Tas prasa vairāk laika un vairāk iedziļināšanās. Lai mēs pareizi saprastu Bībeli mums ir regulāri tā jāmācās un jāierauga tās vēsts kopskatā. Tam var palīdzēt katehisms, kas ir īss kristīgās vēsts konspekts. Strādājot ar Bībeli mums jāpatur nemitīgi vērā tas, ka Bībele nav parasta grāmata, bet tas ir Dievs vārds. Tas ir mūžīgais un dzīvais Dieva vārds.

  „Tāpēc mēs arī pastāvīgi pateicamies Dievam, ka jūs, uzklausījuši mūsu sludinātos Dieva vārdus, tos esat uzņēmuši nevis kā cilvēku, bet kā Dieva vārdus, kas tie patiesībā ir; jo pats Dievs darbojas ar Savu spēku jūsos, kas ticat.” 1.Tes.2, 13

  „Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā,…” 2.Tim.3, 16

  „Gars dara dzīvu, miesa neder nenieka; vārdi, ko Es jums runāju, ir gars un dzīvība. Bet ir kādi jūsu starpā, kas netic” Jņ.6, 63-64a

  Ps.19 sacīts: „Tā Kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Tā Kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus. Tā Kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu, Tā Kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis. Bijība Tā Kunga priekšā ir šķīsta, tā pastāv mūžīgi. Tā Kunga tiesas spriedumi ir patiesība, tie visi ir taisni; tie ir jaukāki nekā zelts, nekā kausēts zelts, tie saldāki nekā medus, kā vistīrākais tecinātais medus no šūnām. Arī Tavs kalps no tiem gūst pamācību, jo, kas tos ievēro, tam jau ar to vien ir liela alga.” Ps.19, 8 – 12

Vai tas tā arī ir pie mums? Vai mēs priecājamies par Dieva Vārdu un pārdomājam Svēto Rakstu mācību dienām un naktīm?

  „Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie Tā Kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par Viņa bauslību.” Ps.1, 1-2

Bībeles studijas mums atver padziļinātu garīgu dzīvi.

Bībeles studijas nav paredzētas tikai mācītājiem. Nepietiek tikai ar svētdienas sprediķi. Kristīgajā vēstī ir nemitīgi jāiedziļinās. Ir jāpieaug Svēto Rakstu atziņā.

  „Ar jums, brāļi, es nevarēju runāt kā ar garīgiem, bet kā ar miesīgiem cilvēkiem, kā ar bērniem Kristū. Es jums devu pienu un ne smagu barību. To jūs nevarējāt panest, arī vēl tagad nevarat.” 1.Kor.3, 1-2

  „Tāpēc, atstājuši Kristus mācības sākumu, dosimies pretim pilnībai, nelikdami atkal pamatu ar atgriešanos no nedzīviem darbiem un ticību Dievam, ar mācību par kristībām, roku uzlikšanu, miroņu augšāmcelšanos un mūžīgo tiesu. Arī to mēs darīsim, ja Dievs atļaus.” Ebr.6, 1-3

Izaugsme mūsu garīgajā dzīvē ir nesaraujami saistīta ar Svēto Rakstu dziļāku izpratni.

  „Tāpēc arī mēs kopš tās dienas, kad esam par to dzirdējuši, pastāvīgi piesaucam Dievu savās lūgšanās, lai jūs, bagātīgi apveltīti ar garīgu gudrību un atziņu, visā pilnībā izprastu Viņa gribu. Tad jūsu dzīve būs mūsu Kunga cienīga un Viņam viscaur patīkama, un jūs nesīsit augļus ar visāda veida labiem darbiem un pieaugsit Dieva atziņā. Bet Viņš Savā godības varenībā jūs bagātīgi apveltīs ar spēku būt izturīgiem un pacietīgiem,…” Kol.1, 9-11

  „un ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristū Jēzū. Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā,…” 2.Tim.3, 15 – 16

Katrs ticīgaisir aicināts padziļināt savu izpratni. Bībeles studijas palīdz satvert veselīgu mācību. Tās mūs pasargā no ievešanas maldos. Visu, kas mums tiek mācīts un skaidrots pašiem ir jāpārbauda Svēto Rakstu gaismā. Lai labāk iepazītu Svētos Rakstus talkā varam ņemt kādu labu palīgliteratūru ( Piemēram, katehismu vai CA).

Bībeles studijas mums palīdz izšķirt garus. Ir daudz un dažādu kustību un sektu. Daudzas no tām pretendē uz pareizu Svēto Rakstu mācību. Tāpēc mums ir jāzin, kas tajos patiesībā ir sacīts. Daudz kristieši jūtas bezspēcīgi sastopoties ar dažādajiem maldu sludinātājiem. Viņi nezin, ko atbildēt Jehovas lieciniekiem, budistiem u.c. Daudzi pat nesaredz milzīgo atšķirību starp šīm reliģijām. Un iemesls šai lielajai nezināšanai ir Svēto Rakstu nepazīšana. Daudziem cilvēkiem ir tikai nojauta, puspatiesība vai arī tie balstās tikai uz tradīciju un paši uz saviem personiskajiem viedokļiem, bet ne uz bibliskās mācības pamata. Katram kristietim ir jāpazīst Dieva Vārds. Katram ir jāprot aizstāvēties par savas ticības pamatu.

  „Bet turiet Kungu Kristu svētu savās sirdīs, būdami arvien gatavi aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos;…” 1.Pēt.3, 15

Bet lai aizstāvētos par savu ticību, jeb cerības pamatu nepietiek tikai ar svētdienas sprediķi. Bībeles studijas padziļina arī lūgšanu dzīvi. Tās palīdz izprast Dieva gribu, kas ir atklājusies caur Svētajiem rakstiem. Daudzi cilvēki jautā: „Dievs, ko Tu gribi?” tad, lai to uzzinātu ir jālasa Bībele.

  „Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.” Rom.12, 2

Bībeles studijas arī atjauno mūsu garu un sirds prātu. Tās ievirza mūsu domas pareizajās sliedēs. Bībeles studijas bagātina draudzes dzīvi. Ne tikai katrs atsevišķais draudzes loceklis kļūst nabagāks Dievā, bet arī visa draudze kopumā.

Praktiski norādījumi.

Noliec sev kādu laiku un vietu, kur lasīt un pārdomāt Bībeli. Labāk ir to darīt vienreiz nedēļā, nekā nedarīt to nekad.

Ņem talkā papīru un zīmuli piezīmēm. Piezīmē kādas spontānas domas un atziņas, ko iegūsti lasot Bībeli. Vēlāk atgriezies pie tām.

Lasi tekstu kontekstā. Mēs ātri varam nonākt pie interesantām atziņām, bet diemžēl aplamām, ja mēs neņemam vērā kontekstu kādā attiecīgais teksts ir pateikts.

Jautā sev: „Ko šis teksts pasaka konkrēti man?” Jautā: „Ko šis teksts nozīmēja toreiz tiem cilvēkiem?”

Uzdod jautājumus: „Kas, to saka? Kāpēc tas tiek sacīts? Kam tas tiek sacīts? Kur tas tiek sacīts? Ko ar to ir gribējis pateikt sacītājs? U.c.”

Nekavējies pie neskaidrajām rakstu vietām. Atstāj tās līdz nākamajai reizei. Ej tālāk. Nākamo reiz tu tās varbūt jau izpratīsi labāk.

Izmanto palīglīdzekļus. Neviens nevar zināt visu. Bet pret palīglīdzekļiem esi kristisks.

Jautā un noskaidro, kas šī ir par rakstu vietu un uz ko tā norāda:

 • mācību, kas man jāievēro;
 • apsolījums, kas mani stiprina;
 • grēks, kas man jānožēlo;
 • maldu mācība, no kuras man jāizvairās;
 • priekšzīme, kam man jāseko;
 • bauslis, ko nedrīsktu pārkāpt

Maini Bībeles studiju stilu, metodi. Monotonas studijas var ātri apnikt.

 • aplūko Bībeles personāžus. Ko jūs par katru no viņiem varat pateikt? Pamēģini izprast viņu dzīvi, rīcību, notikumus viņu dzīvē? Ko pozitīvu tu vari mācīties no viņu dzīves? Kādas ir viņu sajūtas dažādajos viņu dzīves posmos?
 • Aplūko dažādas tēmas. Piemēram, par eņģeļiem un gariem, par Bābeli u.c.
 • Pārdomā, meklē un salīdzini dažādus terminus. Piemēram, izpirkšana, atgriešanās, uzticēšanās, Pestītājs u.c.

Necenties visu izprast uzreiz. Esi pacietīgs. Lasi un pārdomā ar pārliecību, ka Dievs caur šo tekstu uz tevi runā un caur to grib svētīt. Svarīgi ir Bībeli lasot ņemt vērā tā laika vēsturisko situācīju un tradīcijas. Svētie Raksti paši mums norāda uz nepieciešamību tos studēt:

  „Meklējiet Tā Kunga grāmatā un lasiet: tur nekā netrūkst no sacītā, jo Tā Kunga mute pavēlēja, un Viņa Gars to veicis.” Jes.34, 16

  „Jūs pētījat rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, un tie ir, kas dod liecību par Mani!” Jņ.5, 39

  „Tie bija labvēlīgāki par Tesalonīkes jūdiem un vārdu labprāt uzņēma, meklēdami ik dienas rakstos, vai tas tā esot.”

  „Ar to mums praviešu vārds kļūst jo stiprs, un jūs darāt labi, to vērā ņemdami kā sveci, kas spīd tumšā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzlēks jūsu sirdīs.” 2.Pēt.1, 19

Bībeles studijām ir vērtība un tās ir jāņem nopietni vērā:

 • „Es priecājos par Tavu liecību rādīto ceļu kā par dārgu mantu.” Ps.119, 14
 • „Manas acis mostas agri, vēl pirms sardzes maiņas, lai pārdomātu Tavus vārdus.” Ps.119, 148
 • „Es priecājos par Tavu vārdu kā tāds, kas iegūst lielu kara laupījumu.” Ps.119, 162
 • „Esi stiprs un drošsirdīgs, ka tu turi un dari visu bauslību, ko Mozus, Mans kalps, tev ir pavēlējis; nenovērsies no tās ne pa labi, ne pa kreisi, ka tev labi izdodas visur, kur vien tu iesi. Lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur ir rakstīts, tad tavi ceļi tev labi izdosies un tad tev laimēsies.” Joz.1, 7-8
 • „Ezra bija nodevis savu sirdi, lai meklētu Tā Kunga bauslību, lai izpildītu un lai mācītu Israēlā to, kas ir likums un tiesa.” Ez.7, 10

Pats jēzus ir mums priekšzīme. No apmēram 1800 pantiem, kur ir Jēzus runas, apmēram 180 (tātad 10%) ir tieši citāti vei netieši mājieni uz Veco Derību (kas bija pirmkristiešu Svētie Raksti).

Jēzus citē 22 Vecās Derības grāmatas: „Tā stāv rakstīts:…..” (Mt.4, 10; Mt.26, 31; Lk.24, 46 u.c.) vai „Vai jūs neesat lasījuši, …..” (Mt.12, 3, 5; Mt.19, 4; Mt.21, 16; Mk.12, 26 u.c.).

Ari apustuļi studēja. Arī viņi citē Veco Derību. Daļa viņu citātu ir burtiski.

Atkl.gr. ir 245 citāti un netiešas norādes uz VD. Vēstulē ebrejiem 85.

Jēzus bieži stāsta līdzības. Tām var būt arī vairāk par vienu skaidrojumu, kā tās saprast. Jautā sev, kas līdzībā ir centrālais. Atceries! 2.Tim.2, 6-8

  „Zemkopim, kas nodevies lauka darbam, pirmajam jāsaņem augļi. Iegaumē, ko es tev saku. Gan jau dos tev Tas Kungs saprašanu visās lietās. Turi prātā Jēzu Kristu, kas uzmodināts no miroņiem, no Dāvida cilts – pēc mana evaņģēlija.” 2.Tim.2, 7-8

Zemnieks, ko viņš vispirms dara:

 • Iegādājas sēklu un rūpējas par to – tas ir Bībeles teksts.
 • Strādā, to iesējot zemē – tas ir lasa un uzņem sirdī.
 • Aplaista un kopj – tas ir pārdomā to vai meditē.
 • Ievēc ražu – patur to sirdī un pielieto dzīvē prakstiski.

Bībeles stundā izmantoti materiāli no:

  http://www.efg-hohenstaufenstr.de/downloads/bibel/bibelstudium.html

  ”Eine Einfuhrung in die Methodik der Bibelauslegung” by Pastor H.Knorr u.c.