Kādas man ir tiesības, kā draudzes loceklim?

Par draudzes locekļiem, viņu pienākumiem un tiesībām

Draudzes locekļi ir tie, kuri:

 • Kristīti un iesvētīti LELB draudzes locekļi, kuri reģistrēti draudzē,
 • Reizi gadā saņem Svēto Vakarēdienu,
 • Ir samaksājuši ikgadējo noteikto ziedojumu.

Balsstiesīgi draudzes locekļi ir:

 • Pilngadīgi draudzes locekļi, kuri vismaz gadu pieder pie draudzes.

Par draudzes locekļiem, viņu pienākumiem un tiesībām skat. LELB mājas lapā.

No LELB satversmes 2.daļas:

Draudzes locekļi ir:

 • 21. LELB loceklis ir kādā no LELB draudzēm kristīta vai LELB uzņemta persona. Kristīts bērns pieder pie draudzes, kurā reģistrēts vismaz viens no viņa vecākiem vai aizbildņiem.
 • 22. Par draudzes locekli kļūst ar iesvētīšanos draudzē. Draudzes loceklis savu draudzes piederību var mainīt.
 • Pārejot uz citu LELB draudzi, draudzes loceklis no iepriekšējās draudzes saņem un jaunajā draudzē iesniedz izziņu par draudzes piederību un samaksātu ikgadējo ziedojumu.
 • 24. Katrs draudzes loceklis var būt reģistrēts vienā LELB draudzē.
 • 25. Draudzes loceklim vēlams piederēt draudzei, kas atrodas viņa dzīvesvietas tuvumā.

Pārejot citā draudzē, jāizņem un jāiesniedz draudzes piederības zīme un kvīts par Baznīcai nomaksātu ikgadējo ziedojumu. Katrs ticīgais var būt tikai vienas draudzes loceklis. (2.23)

Draudzēs loceklim ir šādi pienākumi:

 • dzīvot Kristu apliecinošu dzīvi,
 • apmeklēt draudzes dievkalpojumus un lietot Svētos Sakramentus,
 • ziedot draudzes darbam,
 • ievērot draudzes kārtību,
 • izpildīt LELB noteikumus un priekšrakstus,
 • bez svarīga iemesla neatteikties no amata, kurā ievēlēts, šo amatu godīgi izpildīt,
 • Vecāku īpašs uzdevums ir vest pie kristības un kristīgi audzināt savus bērnus (2.27).

Draudzes loceklim ir tiesības:

 • vērsties pie draudzes mācītāja savās garīgajās vajadzībās, slimības,
 • trūkuma un nespēka gadījumā saņemt materiālu pabalstu, ciktāl draudzes līdzekļi to atļauj,
 • piedalīties draudzes sapulcē,
 • vēlēt un tikt ievēlētam LELB amatos,
 • tikt laulātam,
 • kļūt par krustvecāku,
 • tikt kristīgi izvadītam (2.28).

Izslēgšana no draudzes:

 • Satversme saka: “Draudzes locekļus, kuri izraisījuši darbības, kas grauj mieru un saticību draudzē, un pēc rakstiska brīdinājuma nav labojušies, ar draudzes mācītāja un attiecīgā iecirkņa prāvesta kopīgu lēmumu var izslēgt no draudzes.” (2.29)
 • Izslēgšanas no draudzes ir aktīvs process, ko draudzes loceklis izraisa ar savu negatīvu darbību draudzē.
 • Draudzes loceklis tiek rakstiski brīdināts par šādu draudu.
 • Šis ir pēdējais solis, ja cilvēks, kurš ir brīdināts, nelabosies un rets gadījums.

Izstāšanas no draudzes:

  • Satversme saka: “Draudzes locekļi, kuri vismaz reizi gadā nav saņēmuši Svēto vakarēdienu un 2 (divus) gadus pēc kārtas nav maksājuši noteiktos ziedojumus draudzes un LELB vispārējām vajadzībām, uzskatāmi par tādiem, kas izstājušies no draudzes. Ja šī persona vēlas atjaunot piederību savai draudzei, viņam ir jāvēršas pie attiecīgās draudzes mācītāja.” (2.30)
  • Izstāšanas no draudzes ir pasīvs process, ko draudzes loceklis pieļauj neizpildot savus pienākumus attiecībā uz Vakarēdienu baudīšanu un ziedošanos draudzē.
  • Draudzes loceklis netiek brīdināts par šādu iespēju, bet pašam ir jāapzinās, ka tas var notikt.
  • Šis ir visbiežākais gadījums, kas notiek ar cilvēkiem.

Atjaunot draudzes piederību:

  • Lai atjaunotu piederību, jānāk pie mācītāja viņa pieņemšanas laikā.