Lūgšana

Lūgšanas nepieciešamība

Mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters saka:

“Ar mums ir tā, ka neviens cilvēks nespēj pilnīgi izpildīt baušļus, kaut arī viņš ir sācis ticēt; velns kopā ar visu pasauli un mūsu pašu miesu pretojas tam ar visu spēku. Tādēļ nekas nav tik ļoti nepieciešams, kā vienmēr būt Dieva priekšā, Viņu piesaukt un lūgt, lai Viņš dod, uztur un vairo ticību un spēku pildīt baušļus, kā arī novērš visu, kas mums ir ceļā un traucē.”*

Kas ir lūgšana?

Patiesā lūgšana ir Kristum ticīgā sirds saruna ar Dievu. Lūgšana ir dievkalpojums, kurā mēs saucam palīgā patieso un dzīvo Dievu ticībā caur mūsu starpnieku Jēzu Kristu, lai mēs iegūtu to, kas mums pašiem un arī mūsu tuvākajiem vajadzīgs. Lūgšanā mēs arī pateicamies un slavējam Dievu par to, ko Viņš mums ir devis un apsolījis.

Lūgšana pamatojas Dieva baušļos un Dieva sacītā Vārda apsolījumos, kā arī Dieva žēlastībā, ne mūsu pašu nopelnos. Lūgšanas izriet no ticības un pieder pie labajiem darbiem. Lūgšana nav žēlastības rīks. Patiesa lūgšana tomēr stiprina ticīgos, jo lūdzot mēs paturam prātā Dieva Vārdu un lietojam to. Dieva Vārds ir žēlastības rīks, caur kuru Dievs runā ar mums.**

* Dr.Mārtiņš Luters, Lielais katehisms, (Augsburgas Institūts, 2000), 88.lpp.

** Kristīgā mācība, (Svētdienas Rīts, 1994), 194.lpp.