Rīta lūgšana

Lutera rīta lūgšana

No rīta pamodies, svētī sevi ar svētā krusta zīmi un saki:

Tēva un Dēla (+) un Svētā Gara vārdā. Āmen!

Tad vai nu uz ceļiem, vai arī, kājās stāvot, saki ticības apliecību un “Tēvreizi”.

Varat arī lasīt kādu daļu no Bībeles, piemēram, kādu psalmu vai arī skat. dienas lozungā.

Pēc tam var vēl sacīt arī šo lūgšanu:

Es tev pateicos, Debesu Tēvs, caur Jēzu Kristu, Tavu mīļo Dēlu, ka Tu mani šajā naktī esi pasargājis no nelaimes un visām briesmām, un lūdzu Tevi: pasargā mani šodien no grēkiem un no visa ļauna, lai visa mana dzīve un darbs būtu Tev pa prātam. Tavās rokās es lieku visu sevi, savu miesu un dvēseli. Tavas svētais eņģelis lai stāv man klāt, lai ļaunajam ienaidniekam nav varas pār mani. Āmen!

Tad vari nodziedāt kādu garīgu dziesmu, piemēram, par Dieva baušļiem vai kādu citu pēc savas izvēles, un ar priecīgu prātu doties uz darbu.

Citas rīta lūgšanas

Visspēcīgais Kungs un mūžīgais Dievs, mēs lūdzam Tevi, vadīt, svētīt un valdīt mūsu sirdis un prātus Tavu likumu ceļos un Tavu baušļu darbos, lai ar Tavu stipro aizstāvību, gan šeit, gan mūžībā mēs varam būt pie miesas un dvēseles pasargāti. Caur Jēzus Kristu mūsu Kungu. Āmen.

Svētais Kungs Dievs, Tu, kas esi aizdzinis nakti un tagad ļauj mums pacelt rokas uz Tevi lūgšanā, mēs lūdzam Tavu žēlastību. Liec tavas taisnības saulei spīdēt mūsu sirdīs un dari mūs par gaismas bērniem, un Tavu mūžīgo dāvanu mantiniekiem. Piemini, Kungs, žēlastībā savu tautu un visus mūsu mīļos, lai kur viņi arī neatrastos Tavā plašajā valstībā, gaidīdami Tavu žēlastību un palīdzību. Stiprini mūs ticībā, lai kā Tavi atpestīties varam visur teikt un godāt Tavu svēto Vārdu. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.