Vakara lūgšana

Lutera vakara lūgšana

Vakarā, gulēt ejot, svētī sevi ar svētā krusta zīmi un saki:

Tēva un Dēla (+) un Svētā Gara vārdā. Āmen!

Tad vai nu uz ceļiem, vai arī, kājās stāvot, saki ticības apliecību un “Tēvreizi”.

Varat arī lasīt kādu daļu no Bībeles, piemēram, kādu psalmu vai arī skat. dienas lozungā.

Pēc tam var vēl sacīt arī šo lūgšanu:

Es Tev pateicos, Debesu Tēvs, caur Jēzu Kristu, Tavu mīļo Dēlu, ka Tu mani šodien esi Savā žēlastībā pasargājis, un lūdzu Tevi: piedod man visus manus grēkus, kur vien esmu noziedzies, un Savā žēlastībā pasargā mani arī šonakt. Tavās rokās es lieku visu sevi, savu miesu un dvēseli. Tavs svētais eņģelis lai stāv man klāt, lai ļaunajam ienaidniekam nav varas pār mani. Āmen!

Tad tūdaļ ar priecīgu prātu dodies gulēt.

Citas vakara lūgšanas

Paliec pie mums, Kungs, jo tuvojas vakars un diena ir galā.
Paliec pie mums un visas Tavas Baznīcas.
Paliec pie mums dienas novakarē, paliec pie mums dzīves novakarē, paliec pie mums pasaules novakarē.
Paliec pie mums ar Tavu svēto Vārdu un Sakramentiem, ar Tavu mierinājumu un svētību.
Paliec pie mums, kad mums uzbrūk bēdu un rūpju nakts, šaubu un kārdinājumu nakts, rūgtās nāves nakts.
Paliec pie mums un Savas draudzes laikā un mūžībā.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.